Den nya trendsättaren bland kalvdrivkautomaterna

Drickautomaterna från Holm & Laue är robusta, enkla att hantera och ger friska och starka kalvar tack vare individuell blandning och hygienisk mjölktillredning. Med CalfExpert lanseras nu en automat som sätter nya standarder. Resultat: Ännu intelligentare, ännu snabbare och ännu fl er funktioner som underlättar ditt arbete och som säkerställer en optimal utfodring av dina kalvar.

Du kommer snart att märka hur CalfExpert revolutionerar arbetet med kalvarna: Du har alltid alla viktiga data till hands: i automaten, hygienstationen eller i mobilen. Det är inte bara mjölktillredningen som går snabbare utan även den automatiska rengöringen. Nu är helmjölksutfodringen lika bekväm som utfodring av mjölkersättning (MAT). CalfExpert styr även dessa funktioner automatiskt i kombination med DoubleJug mjölkkyltank, fram till rengöring av alla ledningar och behållare. Vi är särskilt stolta över manövreringen av CalfExpert: Vi har medvetet avstått från pekskärmsstyrning – vem har inte försökt använda sin mobiltelefon med smutsiga fingrar, med handskar eller vintertid? Vi är  övertygade om att våra Smart- Keys och 7”-displayen är ett optimalt  manövreringskoncept för dig. På nästföljande sidor kan du läsa mer om de många möjligheterna med den nya CalfExpert.

Individuell utfodring av djuren

Utfodring av många kalvar med en färsk blandning och anpassat till den enskilda kalven är en enorm utmaning. Calf Expert behärskar detta perfekt.

Alltid nyblandat

Alltid nyblandat

I CalfExpert blandas mjölken direkt för varje kalv. Eventuella mjölkrester hålls varma, och vid längre drickpauser spolas de ut ur systemet. Andra drickautomater använder en central mjölktank. I den mjölk som hålls varm vid 40 °C på detta sätt fördubblas bakteriestammen var 20:e minut. I CalfExpert däremot garanteras maximal hygien och individuell utfodring av djuren.

Individuell anpassning

Individuell anpassning

Den centrala mjölktanken har en annan avgörande nackdel: Moderna foderprogram (t.ex. metabolisk programmering) kräver högre MAT-koncentration (t.ex. 160 g/l) i början av uppfödningen för att ge en energikick. Under fasen för avvänjning av utfodring med dryck behövs lägre koncentration (130 g/l). Denna individuella utfodring av djuren kan endast genomföras om det sker en individuell blandning för varje kalv som med CalfExpert!

”QuickChange“ logik för bättre resultat

”QuickChange“ logik för bättre resultat

Med den nya CalfExpert har vi utformat blandningsprocessen och byte av kalvar ännu snabbare och därigenom optimerat utnyttjandet av hygienstationerna. Den snabba blandningen gör att mjölken är i stationen redan efter 3 sekunder. Efter den sista blandningen sker en direkt växling till den andra stationen och en ny kalv utfodras. I menyn i CalfExpert kan man också bestämma prioriteringar så att unga eller sjuka kalvar får företräde. Det välbeprövade fl extidsprogrammet ser till att kalvarnas utfodringstider fördelas mycket jämnt över dygnet utan att det uppstår stockningar i stationerna. Det  minskar väntetiderna vid stor djurbeläggning och ger kalvarna en positiv ”besöksupplevelse”.

QuadroFlex: Kalvarna dricker samtidigt och fl exibelt

QuadroFlex: Kalvarna dricker samtidigt och fl exibelt

Med det nya QuadroFlex-systemet kan fyra kalvar dricka samtidigt i två PowerMixers. CalfExpert tillreder mjölken direkt när kalvarna anropar den. Detgör att den klarar sig utan ett förrådssystem. Drickmängden registreras exakt för varje kalv via underhållsfria sensorer. Om en kalv behöver en specialblandning, t.ex. läkemedel eller elektrolyter, stängs endast systerstationen av i samma PowerMixer. I den andra PowerMixer fortsätter utfodringen i båda stationerna. Det gör att 120 kalvar kan utfodras vid 4 hygienstationer. Kapacitete hos CalfExpert ökar därmed med ca 20 – 30 % jämfört med föregångaren H&L 100.

Lugna och tillitsfulla kalvar

Lugna och tillitsfulla kalvar

Eftersom det inte fi nns några fasta utfodringstider med CalfExpert, kan dina kalvar hämta mjölk när som helst. Eftersom de inte längre ser dig som en amma, håller sig kalvarna lugna när personer kommer in i kalvstallet. Yngre och svagare kalvar har tillräckligt med tid att begära sin mjölk. Och eftersom CalfExpert arbetar med en intelligent  utfodringsteknik kan alla kalvar dricka vid en annan tidpunkt. Det gör att färre djur trängs vid stationen. Och mjölkventilen med stöldskydd förhindrar starkare kalvar stjäl mjölk. Resultat: Mycket jämna och avspända kalvgrupper!

Metod för avvänjning av utfodring med dryck

Metod för avvänjning av utfodring med dryck

CalfExpert förbereder kalvarna mycket skonsamt för intag av kraft- och grovfoder. Den reducerar mängden dryck i slutet av uppfödningen i små steg på 0,2 l per dag och stimulerar på detta sätt utvecklingen av bladmagen.

Flexibelt utfodringsprogram

Moderna utfodringsprogram ska alltid anpassas till kalvarnas ålder, ras, personligt  uppsatta uppfödningsmål eller hälsotillståndet. Allt detta kan du genomföra optimalt med CalfExpert.

8 foderkurvor för maximal fl exibilitet

8 foderkurvor för maximal fl exibilitet

Med CalfExpert kan varje foderprogram omsättas i verkligheten. I var och en av de 8  grupperna kan foderkurvorna anpassas på ett mycket fl exibelt sätt. Upp till 16 ”vändpunkter” gör det möjligt för dig att mycket exakt anpassa ditt personliga  foderkoncept. Eller så väljer du ett av de beprövade och förinställda foderprogrammen i CalfExpert.

Metabolisk programmering

Metabolisk programmering

Med intensiv utfodring under de första levnadsveckorna kan man förvänta sig en klart  högre mjölkavgivning senare. Den rätta avvänjningen av utfodringen av kalvarna med  dryck när efter behag-fasen är över ställer varje kalvhållare inför särskilda utmaningar. I CalfExpert vänjs varje kalv av långsamt från ett högt mjölkintag både i volym men även i  koncentration.

Effektiv blandning av mjölkpulver

Effektiv blandning av mjölkpulver

Flexibilitet i utfodringen innebär också att väldigt olika mjölkersättningar och tillsatser kan användas. Den steglöst arbetande PowerMixer ger en mjuk start för att undvika stänk, och rör sedan upp mjölkpulvret intensivt. Tack vare detta får kalven sin färskblandade mjölk direkt i nappen redan efter 3 sekunder.

Och om det längre tid någon gång?

Och om det längre tid någon gång?

Unga eller svagare kalvar kan ta lång tid på sig att dricka. Med långsam, permanent  omrörning förhindrar vi att mjölkpulvret slutar blandas. Och när det blir kallare svarar värmaren i mixern för en konstant temperatur av drycken, oavsett hur lång tid kalven
tar på sig.

Utfodring av valda tillsatser

Utfodring av valda tillsatser

För att stabilisera mag-tarmkanalen kan du tillsätta fodertillsatser i mjölken i mycket små mängder. Sjuka kalvar kan ges medicin genom mjölken eller ett speciellt dietprogram med elektrolyter. Du kan använda två pulverdoserare och två vätskedoserare. Precis som med mjölkprogrammet kan du programmera olika foderkurvor även för dessa tillsatser. Det innebär maximal fl exibilitet för bästa kalvhälsa!

EvenMilk: Intelligent helmjölksutfodring

EvenMilk: Intelligent helmjölksutfodring

Helmjölk tas upp av kalven på ett idealiskt sätt och ger högsta resultat. Med CalfExpert helmjölksprogram kan du ställa in helmjölksandelar eller en ökning av helmjölken i foderprogrammet på ett fl exibelt sätt. Vad händer med din automat när helmjölksförrådet är slut? Utfodrar den då med mjölkpulver? Det orsakar omställningsstress hos kalvarna, och matsmältningsproblem kan inträffa. ”EvenMilk“, vår intelligenta helmjölksstyrning, vet
hur mycket helmjölk som fi nns och hur mycket som skall utfodras. Den ser till att helmjölk och MAT blandas i balanserade andelar även om helmjölksmängderna varierar dagligen.

Ren och tillförlitlig

En dryckesautomat ska underlätta ditt arbete och utföra sitt arbete kontinuerligt under 24 timmar. Därför måste den arbeta tillförlitligt under de hårda förhållanden som råder i ett
kalvstall, så som CalfExpert.

Slangrengöring fram till nappen

Slangrengöring fram till nappen

Tidigare visade sig vissa slangsystem innehålla avlagringar av bakterieinfekterad mjölk, eftersom de rengjorts för sällan eller inte ordentligt. Hygienstationen spolar igenom hela mjölkslangen ända fram till nappen under längre drickpauser. Dessutom rengörs hela mjölksystemet fl era gånger per dag. Vid användning av DoubleJug rengörs även  tilledningen CalfExpert automatiskt. Det minskar kalvens exponering för mikroorganismer, förbättrar dess hälsa och sparar in manuella rengöringsarbeten.

Två rengöringsmedel

Två rengöringsmedel

För att rengöringen skall bli ännu effektivare kan CalfExpert använda två olika rengöringsmedel: Antingen omväxlande vid varje rengöringscykel eller kombinerat i en rengöringsprocedur: (alkaliskt, spolning, surt, spolning). Rengöringsmedelspumparna sitter utvändigt. De kan därför suga in direkt ur behållarna. Det är tryggt och bekvämt.  Dessutom genererar CalfExpert automatiska meddelande så snart som kanistern är tom.

Flugskydd som standard

Flugskydd som standard

Två stora luckor tillsluter det känsliga blandningsområdet. Tack vare detta kan inga fl ugor hamna i mjölken och störningar i mjölksystemet undviks. Luckorna går att låsa så att det inte fi nns någon risk för barn att skadas.

Integrerad bruksanvisning

Integrerad bruksanvisning

I 7″-grafi kdisplayen kan man läsa av alla kalvdata, och mer därtill. Via en knapp med boken kan man anropa hjälptexter och information från bruksanvisningen på varje programnivå.

Redo för användning i alla väder

Redo för användning i alla väder

Kalvar tycker om utomhusklimatet och det gör Calf-Expert också! Den har ett  frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt så snart det är risk för frost. Sensorer i varje hygienstation och i blandningskammaren i CalfExpert mäter  omgivningstemperaturen och anpassar blandningstemperaturen och intensiteten i frostskyddsprogrammet. Du kan rengöra automaten utifrån med vatten utan problem eftersom alla känsliga delar är tätade mot stänkvatten.

Enkelt underhåll

Enkelt underhåll

En regelbunden funktionskontroll av tekniken är lätt: Underhållsmenyn gör det möjligt för dig snabbt och enkelt testa alla viktiga komponenter i CalfExpert. Även kalibreringen går snabbt, eftersom programvaran alltid talar om exakt vad som skall göras. Vi rekommenderar att du låter en servicetekniker med specialutbildning underhålla CalfExpert en gång om året. Det ger dig säkerhet att veta att automaten startar till den nya kalvsäsongen.

Arbeta smartare - ökad produktion

Två fl ugor i en smäll: Med CalfExpert befrias du inte bara från
besvärliga och ansträngande arbetsuppgifter utan dessutom
ökas kvaliteten i utfodringen.

CalfExpert Software

CalfExpert Software

Den helt nya styrprogramvaran erbjuder maximal överskådlighet och enkel hantering av CalfExpert. Alla kalvdata med individuell foderkurva, larmlistor, tekniska parametrar etc. kan anropas i 7”-grafi kdisplayen. Via WLAN-anslutningen kan du anropa enskilda data även via mobila terminaler eller få push-notiser vid felmeddelanden.

SmartKeys

SmartKeys

Genom att vi medvetet har avstått från pekteknologi och använder s.k. SmartKeys kan CalfExpert manövreras på ett tillförlitligt sätt även vid frost, regn, med handskar eller t.o.m. smutsiga fi ngrar. De lysande SmartKeys visar dig vägen genom programmet.

Högre inkomst genom bättre produktion

Högre inkomst genom bättre produktion

Kalvar som får mycket energi börjar tidigare med laktationen och ger senare mer mjölk! Med Calf-Expert du dessutom de bästa tänkbara förutsättningarna för optimal djurhälsa. Detta innebär lägre förluster och att det föds fl er djur i det egna lantbruksföretaget. Detta i sin tur ger dig en möjlighet att selektera din återväxt målinriktat och att sälja överfl ödiga kvigor med vinst. Och last but not least: Tack vare arbetsbesparingarna får du fri kapacitet inom ditt företag som du kan använda på ett vinstgivande sätt.

Vinna tid och fl exibilitet

Vinna tid och fl exibilitet

Bry dig om dina kalvar NÄR du vill, och låt inte kalvarna ange dagordningen. Framförallt på morgonen och kvällen har man ofta annat arbete och andra plikter: mjölkning och utfodring av korna, ställa fram frukost till familjen eller få barnen till skolan ... Calf-Expert utfordrar dina kalvar. Du behöver bara kontrollera tekniken och djuren. Inlärningen reduceras till ett minimum med den nya HygieneStation.

Automatiserade arbetsförlopp

Automatiserade arbetsförlopp

Med CalfExpert vet varje medarbetare när han eller hon ska göra vad. På regelbundna tider tar de hand om kontrollarbete, nappbyte etc. CalfExpert genererar tomt-eddelanden i rätt tid för mjölkpulver, helmjölk eller rengöringsmedel. Och för att undvika stress indikerar CalfExpert inte ”Tom mjölkpulvertank” utan påminner redan fl era timmar dessförinnan.

CalfGuide

CalfGuide

Och det blir ännu bekvämare med tillvalet Calf-Guide programvara, på begäran även  tillgänglig med CalfGuide Cloud. Här kan kalvdata analyseras i överskådligare form,  information kompletteras och senare exporteras. CalfGuide har dessutom en praktisk schemaläggningsfunktion som redan på morgonen informerar dig och dina medarbetare om vad som ska göras den aktuella dagen.

En automat som kan växa

En automat som kan växa

Med CalfExpert utfodrar du upp till 100 kalvar vid 4 stationer och under vissa  omständigheter till och med upp till 150 kalvar! Om du utfodrar färre djur idag kan du när som helst bygga ut automaten med alla tillval som erbjuds tack vara byggsatssystemet. Detta gör att du först sparar pengar men senare ändå har alla möjligheter.

Tillval och utrustning

Grund

 • 1 PowerMixer med SoftStart logik och uppvärmning
 • Färsk tillredning av mjölken individuellt för varje djur.
 • CalfExpert utfodringsprogramvara med integrerad bruksanvisning och hjälpfunktioner
 • 7″-grafi kdisplay med tangentbord SmartKey
 • 8 förinställda foderkurvor (inkl. metabolisk foderkurva) som kan anpassas på individnivå
 • Efterspolning av blandningsbehållare och sugledning
 • Två spolmedelspumpar för automatisk rengöring av alla delar som leder mjölk, med automatiskt tomt-meddelande
 • Rengöringstemperatur på upp till 65 °C
 • Ytor av rostfritt stål och plast som är lätta att rengöra
 • Pulverförråd för 50 kg MAT vid endast 112 cm påfyllningshöjd
 • Stark pulverskruv som är lämplig för olika MAT
 • Tomt-meddelande i god tid för mjölkpulver
 • Automatisk registrering av nya kalvar
 • Inga stressiga utfodringstider på grund av individuellt flextidsprogram
 • QuickChange-logik för snabb tillredningsväxling mellan kalvarna
 • Lagringskapacitet för 250 kalvar
 • Frostskyddsprogram som aktiveras automatiskt
 • Flugskydd som standard
 • WLAN som standard i automaten

Tillval

HygieneStation

 • Upp till 4 drickstationer per CalfExpert är möjliga
 • Automatisk och manuell hjälp med utfodringen av dryck och transport av mjölken till nappen genom stationspumpen
 • Mjölkventil med stöldskydd för att förhindra stöld av mjölk
 • Uppställningsavstånd på upp till 7 m är möjligt
 • Djuridentifi ering via H&L-halsband eller ISO-öronmärkesidentfiering (system med halv eller full duplex)
 • Fällbar för mockning
 • LED-nappbelysning
 • Salivtråg
 • Napprengöring

  • Vattenspolning av nappen efter varje besök
 • HygieneStation display

  • Visning av djurnummer och larmstatus
  • Presentation av larm- och utfodringskalvar
  • Aktivering av extrablandning
 • Djurvåg

  • Framfotsvåg i mjölkningsrummet för optimal djurkontroll och utfodringsfunktion

CalfGuide (levereras från våren 2020)

 • Administrationsprogramvara med egen server
 • Tvåvägsstyrning av CalfExpert
 • Lokalt fungerande variant (utan internet), Cloud-anslutning integrerad

CalfCheck-app

 • Den viktigaste informationen i smartphone
 • Pushnotiser vid varningar (t.ex. MAT snart tom)

En andra PowerMixer

 • Två kalvar kan dricka samtidigt
 • Med SoftStart logik och uppvärmning

QuadroFlex (levereras från mitten av 2020)

 • 4 kalvar kan dricka samtidigt, med fl exibel anpassning till kalvarnas individuella behov

Extra doserare

 • Två pulverdoserare för pulverformiga tillsatser och läkemedel, med dietprogram för förebyggande av diarré
 • Två vätskedoserare för fl ytande fodertillsatsämnen och läkemedel

Pulverraumerweiterung

 • Påbyggnad för ytterligare 25 kg MAT (påfyllningshöjd 138 cm)

Helmjölkstillval

 • Helmjölksystem för variabel dosering av VM-andelar på 35 - 100 %, som standard med en effektiv värmeväxlarspiral och automatisk rengöring
  • Milchboy

   • Lagringstank (110 l) på hjul
   • Intervallbaserad omrörarstyrning i CalfExpert
   • Termostatreglerad vattenkylning (utan ström)
  • DoubleJug mjölkyltank

   • Dubbel kyltank (2 x 190 l eller 2 x 380 l)
   • Styrning via CalfExpert
   • Helautomatisk rengöring av tilledningen

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning och
värmeeffekt
400 V 16 A (6 kW) eller
230 V 16 A (3 kW)
Kapacitet för fyra stationer upp till 100 kalvar
(Under vissa
omständigheter upp till
150 kalvar)
Identifikationssystem Multireader HDX
och FDX
Magasin för mjölkpulver 90 l / 50 kg
Höjd för pulverpåfyllning 1,12 m
Boilervolym 12 l
Mått CalfExpert 0,6 x 0,7 x 1,21 m
Utrymmesbehov CalfExpert 1 x 1 m

Teknisk specifi kation CalfExpert*

Back to Top